DANH MỤC TRANG

GIỚI THIỆU

Vì trên website còn nhiều hạn chế , mà blog thể hiện được nhiều code cho đủ các ngôn ngữ nên cần có sự hỗ trợ của blog, hơn nữa trên blog mọi người dễ cho ý kiến hơn , nói chung là thảo luận rất thuận tiện.
Mong sẽ được các bạn cho ý kiến giúp làm blog phong phú hơn hỗ trợ những hạn chế của website !

Thứ Tư, 13 tháng 9, 2017

Code thay đổi ảnh nền trang tự động

<!DOCTYPE html>
<html>

<script type="text/javascript">
var num;
var temp=0;
var speed=5000; /* this is set for 5 seconds, edit value to suit requirements */
var preloads=[];
/* add any number of images here */
preload(

'http://www.nhackhongloi.org/upload/gallery/slide1.jpg',
'http://www.nhackhongloi.org/upload/gallery/slide2.jpg',
'http://www.nhackhongloi.org/upload/gallery/slide3.jpg',
'http://www.nhackhongloi.org/upload/gallery/slide4.jpg',
'http://www.nhackhongloi.org/upload/gallery/slide5.jpg',
'http://www.nhackhongloi.org/upload/gallery/slide6.jpg',
'http://www.nhackhongloi.org/upload/gallery/slide7.jpg',
'http://www.nhackhongloi.org/upload/gallery/slide8.jpg',
'http://www.nhackhongloi.org/upload/gallery/slide9.jpg',
'http://www.nhackhongloi.org/upload/gallery/slide10.jpg',

);
function preload(){
for(var c=0;c<arguments.length;c++) {
preloads[preloads.length]=new Image();
preloads[preloads.length-1].src=arguments[c];
}
}
function rotateImages() {
num=Math.floor(Math.random()*preloads.length);
if(num==temp){
rotateImages();
}
else{
document.body.style.backgroundImage='url('+preloads[num].src+')';
temp=num;
setTimeout(function(){rotateImages()},speed);
}
}

if(window.addEventListener){
window.addEventListener('load',function(){setTimeout(function(){rotateImages()},speed)},false);
}
else {
if(window.attachEvent){
window.attachEvent('onload',function(){setTimeout(function(){rotateImages()},speed)});
}
}
</script>

<style type="text/css">body{background-repeat:no-repeat;background-position-x:50%;transition:background 1s ease;}</style>

</html>

----------------------------------------------------------

Các bạn nhớ thay link hình ảnh của mình nha.

XEM DEMO

Thứ Hai, 4 tháng 9, 2017

Đếm ngược thời gian đến 30-4-2018

Thời gian đến ngày kỷ niệm
THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC
000
Ngày
:
00
Giờ
:
00
Phút
:
00
Giây

Code đếm ngược thời gian 03

Thời gian đến giờ giao thừa
XUÂN MẬU TUẤT 2018
000
Ngày
:
00
Giờ
:
00
Phút
:
00
Giây
------------------------------------------------------------------
CODE:

<!DOCTYPE html>
<html>

<div style="background-color: mistyrose; padding: 3px;">

<style type="text/css">
#scg-nyc-wrapper{color:blue;font-size:20px;line-height:normal;text-align:center;cursor:pointer;padding:5px;background:rgba(255, 255, 255, 0.5);}
.scg-nyc-digits-wrapper{display:inline-block;vertical-align:top}
.scg-nyc-digits-type{font-size:15px}
.scg-nyc-digit > span{background:#fff none repeat scroll 0 0;border:1px solid rgba(0,0,0,0.1);border-radius:5px;box-shadow:1px 1px 1px #d1c1c1;display:inline-block;padding:5px 3px;margin:0 1px}
.scg-nyc-sep{padding:5px 0;animation:sep-blinks 1s linear infinite;-moz-animation:sep-blinks 1s linear infinite;-webkit-animation:sep-blinks 1s linear infinite;}
@keyframes sep-blinks {
0%{opacity:1}
50%{opacity:0}
100%{opacity:1}
}
@-moz-keyframes sep-blinks {
0%{opacity:1}
50%{opacity:0}
100%{opacity:1}
}
@-webkit-keyframes sep-blinks {
0%{opacity:1}
50%{opacity:0}
100%{opacity:1}
}
</style>
<div id="scg-nyc-wrapper">
    <div id="scg-nyc-msg">Thời gian đến giờ giao thừa</div>
    <div id="scg-nyc-msg">XUÂN MẬU TUẤT 2018</div>
    <div class="scg-nyc-digits-wrapper">
        <div class="scg-nyc-digit" id="scg-clock-days">
            <span>0</span><span>0</span><span>0</span>
        </div>
        <div class="scg-nyc-digits-type">Ngày</div>
    </div>
    <div class="scg-nyc-digits-wrapper scg-nyc-sep"> : </div>
    <div class="scg-nyc-digits-wrapper">
        <div class="scg-nyc-digit" id="scg-clock-hr">
            <span>0</span><span>0</span>
</div>
    <div class="scg-nyc-digits-type">Giờ</div>
    </div>
    <div class="scg-nyc-digits-wrapper scg-nyc-sep"> : </div>
    <div class="scg-nyc-digits-wrapper">
        <div class="scg-nyc-digit" id="scg-clock-mins">
            <span>0</span><span>0</span>
        </div>
        <div class="scg-nyc-digits-type">Phút</div>
    </div>
    <div class="scg-nyc-digits-wrapper scg-nyc-sep"> : </div>
    <div class="scg-nyc-digits-wrapper">
        <div class="scg-nyc-digit" id="scg-clock-secs">
            <span>0</span><span>0</span>
        </div>
        <div class="scg-nyc-digits-type">Giây</div>
    </div>
</div>
<script type="text/JavaScript">
function startTimer() {
    /**
     New Year 2017 Countdown Timer
     Author: 5um17
     url: http://www.secretsofgeeks.com/
    **/
    var newyr=new Date("2 16, 2018 00:00:00");
    var newyeartime=newyr.getTime();
    var todaytm=new Date();
    var todaytime=todaytm.getTime();
    var timeleft=newyeartime-todaytime;
    var leftdays = timeleft/86400000;
    var lefthr=23-todaytm.getHours();
    var leftmin=59-todaytm.getMinutes();
    var leftsec=59-todaytm.getSeconds();
    if (Math.floor(leftdays) <= -1) {
        document.getElementById('scg-nyc-msg').innerHTML="HAPPY NEW YEAR 2018";
        return;
    } else {
        document.getElementById('scg-clock-days').innerHTML= scgWrapChars(Math.floor(leftdays), -3);
        document.getElementById('scg-clock-hr').innerHTML= scgWrapChars(lefthr, -2);
        document.getElementById('scg-clock-mins').innerHTML= scgWrapChars(leftmin, -2);
        document.getElementById('scg-clock-secs').innerHTML= scgWrapChars(leftsec, -2);
    }
    setTimeout('startTimer()',999);
}
eval(atob('c3RhcnRUaW1lcigpO2RvY3VtZW50LmdldEVsZW1lbnRCeUlkKCJzY2ctbnljLXdyYXBwZXIiKS5vbmNsaWNrPWZ1bmN0aW9uKCl7d2luZG93LmxvY2F0aW9uPSJodHRwOi8vd3d3LnNlY3JldHNvZmdlZWtzLmNvbS8yMDExLzEyL25ldy15ZWFyLWNvdW50ZG93bi1jbG9jay5odG1sP215cmVmPW55In0='));

/**
 * Wrap each word in span Ref: http://stackoverflow.com/a/15602535/2384623
 */
function scgWrapChars(str, pad) {
    str = (Math.pow(10, Math.abs(pad)) + str.toString()).slice(pad);
    return str.replace(/\w/g, "<span>$&</span>");
}
</script>
</div>


</html>

Code đếm ngược thời gian 02

Thời gian đến giờ giao thừa
XUÂN MẬU TUẤT 2018
Days
000
:
Hours
00
:
Minutes
00
:
Seconds
00
–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-- 


CODE:

<!DOCTYPE html>
<html>

<div style="background-color: mistyrose; padding: 3px;">

<style type="text/css">
#scg-nyc-wrapper{color:blue;font-size:30px;line-height:normal;text-align:center;cursor:pointer;padding:5px;background:rgba(255, 255, 255, 0.5);}
.scg-nyc-digits-wrapper{display:inline-block;vertical-align:bottom}
.scg-nyc-digits-type{font-size:13px}
.scg-nyc-digit > span{background:#fff none repeat scroll 0 0;border:1px solid rgba(0,0,0,0.1);border-radius:5px;box-shadow:1px 1px 1px #d1c1c1;display:inline-block;padding:2px 7px;margin:0 1px}
.scg-nyc-sep{padding:5px 0;animation:sep-blinks 1s linear infinite;-moz-animation:sep-blinks 1s linear infinite;-webkit-animation:sep-blinks 1s linear infinite;}
@keyframes sep-blinks {
0%{opacity:1}
50%{opacity:0}
100%{opacity:1}
}
@-moz-keyframes sep-blinks {
0%{opacity:1}
50%{opacity:0}
100%{opacity:1}
}
@-webkit-keyframes sep-blinks {
0%{opacity:1}
50%{opacity:0}
100%{opacity:1}
}
</style>
<div id="scg-nyc-wrapper">
    <div id="scg-nyc-msg">Thời gian đến giờ giao thừa</div>
    <div id="scg-nyc-msg">XUÂN MẬU TUẤT 2018</div>
    <div class="scg-nyc-digits-wrapper">
        <div class="scg-nyc-digits-type">Days</div>
        <div class="scg-nyc-digit" id="scg-clock-days">
            <span>0</span><span>0</span><span>0</span>
        </div>
    </div>
    <div class="scg-nyc-digits-wrapper scg-nyc-sep"> : </div>
    <div class="scg-nyc-digits-wrapper">
        <div class="scg-nyc-digits-type">Hours</div>
        <div class="scg-nyc-digit" id="scg-clock-hr">
            <span>0</span><span>0</span>
        </div>
    </div>
    <div class="scg-nyc-digits-wrapper scg-nyc-sep"> : </div>
    <div class="scg-nyc-digits-wrapper">
        <div class="scg-nyc-digits-type">Minutes</div>
        <div class="scg-nyc-digit" id="scg-clock-mins">
            <span>0</span><span>0</span>
        </div>
    </div>
    <div class="scg-nyc-digits-wrapper scg-nyc-sep"> : </div>
    <div class="scg-nyc-digits-wrapper">
        <div class="scg-nyc-digits-type">Seconds</div>
        <div class="scg-nyc-digit" id="scg-clock-secs">
            <span>0</span><span>0</span>
        </div>
    </div>
</div>
<script type="text/JavaScript">
function startTimer() {
    /**
     New Year 2017 Countdown Timer
     Author: 5um17
     url: http://www.secretsofgeeks.com/
    **/
    var newyr=new Date("February 16, 2018 00:00:00");
    var newyeartime=newyr.getTime();
    var todaytm=new Date();
    var todaytime=todaytm.getTime();
    var timeleft=newyeartime-todaytime;
    var leftdays = timeleft/86400000;
    var lefthr=23-todaytm.getHours();
    var leftmin=59-todaytm.getMinutes();
    var leftsec=59-todaytm.getSeconds();
    if (Math.floor(leftdays) <= -1) {
        document.getElementById('scg-nyc-msg').innerHTML="It's New Year Time, Friends!<br/>Happy New Year 2018";
        return;
    } else {
        document.getElementById('scg-clock-days').innerHTML= scgWrapChars(Math.floor(leftdays), -3);
        document.getElementById('scg-clock-hr').innerHTML= scgWrapChars(lefthr, -2);
        document.getElementById('scg-clock-mins').innerHTML= scgWrapChars(leftmin, -2);
        document.getElementById('scg-clock-secs').innerHTML= scgWrapChars(leftsec, -2);
    }
    setTimeout('startTimer()',999);
}
eval(atob('c3RhcnRUaW1lcigpO2RvY3VtZW50LmdldEVsZW1lbnRCeUlkKCJzY2ctbnljLXdyYXBwZXIiKS5vbmNsaWNrPWZ1bmN0aW9uKCl7d2luZG93LmxvY2F0aW9uPSJodHRwOi8vd3d3LnNlY3JldHNvZmdlZWtzLmNvbS8yMDExLzEyL25ldy15ZWFyLWNvdW50ZG93bi1jbG9jay5odG1sP215cmVmPW55In0='));

/**
 * Wrap each word in span Ref: http://stackoverflow.com/a/15602535/2384623
 */
function scgWrapChars(str, pad) {
    str = (Math.pow(10, Math.abs(pad)) + str.toString()).slice(pad);
    return str.replace(/\w/g, "<span>$&</span>");
}
</script>
</div>

</html>

Code đếm ngược thời gian 01

HIẾN CHƯƠNG NHÀ GIÁO

CODE ( Chỉnh sửa phần màu đỏ ):
<html>

<div style="background-color: mistyrose; padding: 3px;">

<td valign="top">
<div class="text" style="padding-left: 5px; padding-right: 5px; padding-top: 5px;">
<div align="left">
<center>
<script language="JavaScript1.2"> 
function setcountdown(theyear,themonth,theday){ 
yr=theyear;mo=themonth;da=theday 
//////////CONFIGURE THE COUNTDOWN SCRIPT HERE////////////////// 
//STEP 1: Configure the countdown-to date, in the format year, month, day: 
setcountdown(2017,11,20)
//STEP 2: Change the two text below to reflect the occasion, and message to display on that occasion, respectively 
var occasion=" là tới ngày:
var message_on_occasion="Chào mừng ngày:
//STEP 3: Configure the below 5 variables to set the width, height, background color, and text style of the countdown area 
var countdownwidth='500px' 
var countdownheight='20px' 
var countdownbgcolor='mistyrose
var opentags='<font face="Verdana"><b><font size="2">' 
var closetags='</large></b</font>' 
//////////DO NOT EDIT PASS THIS LINE////////////////// 
var montharray=new Array("Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec") 
var crosscount='' 
function start_countdown(){ 
if (document.layers) 
document.countdownnsmain.visibility="show" 
else if (document.all||document.getElementById) 
crosscount=document.getElementById&&!document.all?document.getElementById("countdownie") : countdownie 
countdown() 
if (document.all||document.getElementById) 
document.write('<span id="countdownie" style="width:'+countdownwidth+'; background-color:'+countdownbgcolor+'"></span>') 
window.onload=start_countdown 
function countdown(){ 
var today=new Date() 
var todayy=today.getYear() 
if (todayy < 1000) 
todayy+=1900 
var todaym=today.getMonth() 
var todayd=today.getDate() 
var todayh=today.getHours() 
var todaymin=today.getMinutes() 
var todaysec=today.getSeconds() 
var todaystring=montharray[todaym]+" "+todayd+", "+todayy+" "+todayh+":"+todaymin+":"+todaysec 
futurestring=montharray[mo-1]+" "+da+", "+yr 
dd=Date.parse(futurestring)-Date.parse(todaystring) 
dday=Math.floor(dd/(60*60*1000*24)*1) 
dhour=Math.floor((dd%(60*60*1000*24))/(60*60*1000)*1) 
dmin=Math.floor(((dd%(60*60*1000*24))%(60*60*1000))/(60*1000)*1) 
dsec=Math.floor((((dd%(60*60*1000*24))%(60*60*1000))%(60*1000))/1000*1) 
//if on day of occasion 
if(dday<=0&&dhour<=0&&dmin<=0&&dsec<=1&&todayd==da){ 
if (document.layers){ 
document.countdownnsmain.document.countdownnssub.document.write(opentags+message_on_occasion+closetags) 
document.countdownnsmain.document.countdownnssub.document.close() 
else if (document.all||document.getElementById) 
crosscount.innerHTML=opentags+message_on_occasion+closetags 
return 
//if passed day of occasion 
else if (dsec<=-5){ 
if (document.layers){ 
document.countdownnsmain.document.countdownnssub.document.write(opentags+"Ôi! đã qua rồi ngày:"+closetags) 
document.countdownnsmain.document.countdownnssub.document.close() 
else if (document.all||document.getElementById) 
crosscount.innerHTML=opentags+"Ôi! đã qua rồi ngày:"+closetags 
return 
//else, if not yet 
else{ 
if (document.layers){ 
document.countdownnsmain.document.countdownnssub.document.write(opentags+"Còn, "+dday+ " ngày, "+dhour+" giờ, "+dmin+" phút, và "+dsec+" giây nữa là đến "+occasion+closetags) 
document.countdownnsmain.document.countdownnssub.document.close() 
else if (document.all||document.getElementById) 
crosscount.innerHTML=opentags+"Còn "+dday+ " ngày, "+dhour+" giờ, "+dmin+" phút và "+dsec+" giây nữa"+occasion+closetags
setTimeout("countdown()",1000) 
</script>

<div>
<center>
<b><span style="color: blue; font-size: large;">HIẾN CHƯƠNG NHÀ GIÁO</span></b></center>
</div>
</center>
</div>
</div>
</td></div>
</html>

–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-

Thứ Hai, 26 tháng 6, 2017

Menu 3D Anhlevan

Number of online